• Zygmunt Bauman – socjolog, filozof i profesor Uniwersytetu w Leeds, zajmujący się zagadnieniami związanymi z współczesną kulturą i społeczeństwem.
  • Umberto Eco – włoski filozof i semiolog, twórca teorii komunikacji masowej oraz autor książek dotyczących kultury.
  • Michel Foucault – francuski filozof, badacz kultury i autor wielu prac naukowych na tematy związane z historią, literaturą i kulturą.
  • Edward Said – palestyński-amerykański krytyk literacki, autor licznych prac dotyczących kultury i studiów porównawczych.
  • Marshall McLuhan – kanadyjski profesor komunikacji i teoretyk kultury, autor licznych prac na tematy dotyczące kultury i społeczeństwa.

Zygmunt Bauman

urodził się w 1925 roku w Polsce jako syn chłopów. Po ukończeniu szkoły średniej wyemigrował do Niemiec w 1942 roku, gdzie pobierał nauki na Uniwersytecie w Poczdamie. Po skończeniu studiów w 1946 roku, Bauman wyjechał do Anglii, gdzie kontynuował swoje badania i uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie w Leeds. Bauman był profesorem socjologii na Uniwersytecie w Leeds od 1971 do 1990 roku, gdzie wykładał zagadnienia związane z współczesną kulturą, technologią, polityką i społeczeństwem. Od 1990 roku zajmował stanowisko profesora na Uniwersytecie w Warszawie, a od 1993 do 2001 roku kierował tam katedrą filozofii. W 2001 roku powrócił na Uniwersytet w Leeds, gdzie wykładał na Wydziale Socjologii i Antropologii Społecznej. W swojej pracy, Bauman zajmował się wieloma zagadnieniami związanymi z współczesną kulturą i społeczeństwem, w szczególności teoriami postmodernizmu i konsumpcjonizmu. Jego prace dotyczyły m.in. wpływu technologii na społeczeństwo, globalizacji, konsumpcjonizmu, antysemityzmu, a także problemów współczesnych migracji. Bauman napisał ponad 40 książek, a jego prace są cytowane przez wielu intelektualistów na całym świecie. Zygmunt Bauman zmarł w 2017 roku, w wieku 91 lat. Jest uznawany za jednego z najwybitniejszych specjalistów od kultury i jego praca pozostanie dla przyszłych pokoleń inspiracją i wskazówką w wielu dziedzinach humanistyki.

Umberto Eco

Umberto Eco urodził się w 1932 roku w Alessandrii we Włoszech. Był profesorem filozofii na Uniwersytecie w Bolonii i wykładowcą na wielu innych uczelniach w Europie i Ameryce. Jego prace dotyczyły wielu dziedzin, w tym kultury, semiologii, językoznawstwa i historii. Eco napisał wiele książek, artykułów i esejów na temat kultury i komunikacji masowej. Jego najbardziej znane dzieła, to m.in. „Otwarte struktury”, „Odrzucone struktury”, „Komunikacja masowa i kultura” oraz „Interpretacja i nadinterpretacja”. Eco był również założycielem i dyrektorem Instytutu Włoskiego ds. Komunikacji Masowej w Bolonii. Był współzałożycielem i dyrektorem wydawnictwa Bompiani, a także członkiem wielu organizacji, w tym Międzynarodowego Towarzystwa Semiologii. Umberto Eco zmarł w 2016 roku, w wieku 84 lat. Jego praca pozostanie dla przyszłych pokoleń inspiracją i wskazówką w wielu dziedzinach humanistyki, w szczególności w badaniach nad kulturą i komunikacją masową.

Michel Foucault

urodził się w 1926 roku w Poitiers we Francji. Był profesorem filozofii na Uniwersytecie w Paryżu oraz wykładowcą na wielu innych uczelniach w Europie i Ameryce. Foucault był jednym z najwybitniejszych badaczy kultury i autorem licznych prac naukowych na tematy związane z historią, literaturą i kulturą. Jego najbardziej znane dzieła to m.in. „Słowo i ludzie”, „Historia szaleństwa”, „Archeologia wiedzy” oraz „Powstawanie dyscypliny”. Foucault był również członkiem wielu organizacji, w tym Międzynarodowego Towarzystwa Filozoficznego i Międzynarodowego Towarzystwa Historii Idei. Michel Foucault zmarł w 1984 roku, w wieku 58 lat. Jego prace są ciągle czytane i cytowane na całym świecie, a w wielu dziedzinach humanistyki jest on uznawany za jednego z najwybitniejszych specjalistów od kultury.

Edward Wadie Said

(1 stycznia 1935 – 25 września 2003) był profesorem literatury angielskiej i kompozycji na Columbia University i jednym z najbardziej znanych i wpływowych intelektualistów na świecie. Był urodzonym Palestyńczykiem, który napisał wiele dzieł, w których wspierał palestyńską kwestię wygnania, wpływu kolonializmu na narody i kultury oraz kwestie kulturowego i politycznego podziału na Bliskim Wschodzie. Urodził się w Jerozolimie, gdzie jego ojciec był lekarzem. Gdy Edward miał 12 lat, jego rodzina została wygnana z Palestyny w wyniku zamieszek związanych z wojną izraelsko-arabską. Rodzina Said przeniosła się do Kairu, gdzie Edward rozpoczął szkołę średnią, a następnie studiował na Uniwersytecie Al-Azhar. Po ukończeniu studiów w Kairze przeniósł się do Stanów Zjednoczonych i ukończył studia na Princeton University. W roku 1957 uzyskał stopień magisterski z filozofii na Harvardzie, a następnie doktorat z literatury angielskiej na Princeton University w roku 1964. Po ukończeniu studiów, Said pracował jako profesor literatury angielskiej i kompozycji na Columbia University od roku 1963. W tym czasie napisał kilka ważnych książek, w tym Orientalism (1978), Culture and Imperialism (1993) i The Politics of Dispossession (1994). Jego wpływ na studia postkolonialne i krytyczne, a także na świadomość światową w kwestii palestyńskiego wygnania i kolonializmu, był ogromny. Edward Said był również aktywnym działaczem na rzecz praw człowieka. Był członkiem organizacji praw człowieka i współzałożycielem palestyńskiego Komitetu Narodowego. Był również członkiem kilku organizacji wspierających palestyńskie prawa i kwestie wygnania, w tym Palestinian Council for Peace and Security i The Palestinian National Council. Edward Said zmarł 25 września 2003 roku na raka jelita grubego. Jego dzieła i myśli wciąż wpływają na wiele dyskusji i studiów, które odbywają się na temat kolonializmu, postkolonializmu i palestyńskiego wygnania.

Marshall McLuhan powiedział, że „Edward Said zmienił oblicze współczesnej teorii”. Jego wpływ na intelektualny i polityczny świat jest trwały i będzie długo ceniony.

Marshall McLuhan

(1911-1980) był kanadyjskim filozofem, socjologiem i badaczem kultury, który wywarł ogromny wpływ na współczesną kulturę, szczególnie w zakresie komunikacji. Uważany jest za twórcę pojęcia „globalnej wioski”. Urodził się w Edmonton w Kanadzie w 1911 roku. Od dzieciństwa przejawiał zainteresowanie mediami, szczególnie radio. Jego rodzice byli zaangażowani w społeczną i religijną działalność, co wywarło ogromny wpływ na jego późniejsze myślenie. McLuhan studiował klasyczną literaturę i filozofię w University of Manitoba. Następnie przeniósł się do Cambridge, gdzie ukończył studia na Uniwersytecie Cambridge. Po powrocie do Kanady pracował jako nauczyciel na University of Toronto. McLuhan zaczął interesować się komunikacją i jej wpływem na społeczeństwo dopiero w latach 50., gdy zaczął opracowywać swoje myśli w książce pt. „The Mechanical Bride”. Wkrótce po tym jego słynna książka „The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man” stała się bestsellerem. Jego następna książka „Understanding Media: The Extensions of Man” wywarła ogromny wpływ na współczesną kulturę i technologię, a jego słynne powiedzenie „świat jest sceną” stało się sławne. McLuhan był również zaangażowany w działalność głoszącą ideę globalnej wioski. Uważał, że wszystkie kraje i narody są ze sobą połączone, a ludzie powinni dążyć do zjednoczenia się i współpracy, aby wyeliminować wojny i konflikty. Marshall McLuhan zmarł w 1980 roku, ale jego myśli i prace nadal mają ogromny wpływ na współczesną kulturę i technologię. Jego myśli przyczyniły się do kształtowania współczesnego świata, w którym technologia jest integralną częścią naszego życia.