Polityka wykorzystywania plikw Cookies:
Informujemy, i strona wykorzystuje pliki cookies w celach tworzenia statystyk i informacyjnych. Cookies nie s szkodliwe dla komputera ani dla uytkownika i jego danych. Zawarto plikw cookies nie pozwala na identyfikacj uytkownika. Za pomoc plikw cookies nie s przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Korzystanie z cookies jest moliwe poprzez ich akceptacj przez przegldark i nie usuwanie ich z dysku. Mona zablokowa pliki cookies poprzez zmian ustawie domylnych swojej przegldarki, pozostawienie ustawie domylnych, powoduje, wyraenie zgody uytkownika do stosowania plikw cookies.

Stowarzyszenie


Stowarzyszenie Czasu Kultury istnieje od 1999 roku (nr wpisu do RST 2656 z 5.10.1999). Zarzd stowarzyszenie dziaa w nastpujcym skadzie: Marek Wasilewski – prezes, Ryszard Czapara – wiceprezes, redaktor naczelny „Czasu Kultury”: Marek Wasilewski

Gównym obszarem dziaalnoci Stowarzyszenia jest promocja kultury poprzez wydawanie „Czasu Kultury” i organizowanie koncertów i spotka w ramach projektu „Gocie Czasu Kultury”.

„Czas Kultury” jest pismem spoeczno-kulturalnym, stawiajcym sobie za cel krytyczn analiz i wartociujc prezentacj nowych zjawisk w wiecie wspóczesnej kultury na tle przemian spoecznych. „Czas Kultury” wydawany jest od 1985 roku. Od grudnia 1999 roku przez Stowarzyszenie Czasu Kultury, które jest wacicielem praw do wydawanie pisma (indeks 354627, ISSN 0867-2148).

Poznaski Dom Taca dziaa w ramach Stowarzyszenia Czasu Kultury od 2001 do 2003 roku.

Bya to pierwsza tego typu inicjatywa w Poznaniu, która wpisaa si w pejza kulturalny miasta. Poznaski Dom Taca wykracza poza powszechne dziaania kulturalne, speniajc m.in. wan rol edukacyjn i spoeczn, przeamujc bariery i wrogo wynikajce z niewiedzy i schematów mylowych. Od pocztku istnienia ambicj Poznaskiego Domu Taca jest wspólne odnajdywanie i uwiadamianie sobie róde macierzystej kultury, a przez to lepsze zrozumienie siebie i wiata.

Dotychczasowe zrealizowane przedsiwzicia:

Stowarzyszenie Czasu Kultury:

 • jest wydawc pisma spoeczno-kulturalnego „Czas Kultury”;
 • organizatorem festiwali muzycznych, spotka artystycznych, wystaw plastycznych;
 • animatorem Poznaskiego Domu Taca – spotka z muzyk, tradycyjn kultur ludow, warsztatów tanecznych;
 • organizatorem sesji naukowych, dyskusji problemowych.
„Czas Kultury” jest pismem spoeczno-kulturalnym, stawiajcym sobie za cel krytyczn analiz i wartociujc prezentacj nowych zjawisk w wiecie wspóczesnej kultury na tle przemian spoecznych.

Wród celów zwizanych z wydawaniem „Czasu Kultury” jest promowanie na forum ogólnopolskim twórczoci wielkopolskich artystów, literatów i naukowców oraz informowanie o wanych wydarzeniach artystycznych i kulturalnych odbywajcych si m.in. w Wielkopolsce (omówienia najciekawszych wystaw plastycznych, aktywnoci galerii i muzeów, spektakli teatralnych, koncertów).

Redaktorzy i wspópracownicy pisma wywodz si z poznaskich uczelni i rodowisk twórczych. Wród nich byli i s laureaci nagród i stypendiów Miasta Poznania: Piotr Kpiski, Wiesaw Ratajczak, Andrzej Szpulak, Tomasz Janas, Ireneusz Zjedaka, Agata Jakubowska, Monika Bakke, Marek Wasilewski.

Na amach pisma prezentowalimy twórczo, prac intelektualn, myl krytyczn osób wyrónionych stypendiami Miasta Poznania: Ewy Hornowskiej, Mariusza Grzebalskiego, Dariusza Sonickiego, Agnieszki Kuciak, Rafaa Jakubowicza, Anny Tyczyskiej, Wojciecha azarczyka, Agaty Michowskiej, Magorzaty Dawidek-Gryglickiej.

Prezentowalimy take laureatów Nagrody Miasta Poznania: Jana Berdyszaka, Izabel Gustowsk, Jarosawa Maszewskiego, Andrzeja Kurzawskiego.

Deniem redaktorów pisma jest równie twórcza rewizja tradycji narodowej oraz odkrywcze wyprawy w przeszo. Czsto poruszanym zagadnieniem jest dziedzictwo muzyczne.

Z perspektywy tradycji przygldamy si równie architekturze. Autorzy tekstów zastanawiaj si m.in. nad kondycj wspóczesnych przestrzeni miejskich, ale równie nad wizjami miasta przyszoci.
Stronic od natarczywej dydaktyki, twórcy pisma chc uczyni z niego pewnego rodzaju przewodnik po kulturze.

„Czas Kultury” to pismo promujce nowe zjawiska we wspóczesnej kulturze; przegld najnowszych wydarze literackich, recenzje i omówienia najciekawszych powieci, tomików poetyckich, ksiek eseistycznych, historycznych oraz prac powiconych naukom humanistycznym; promocja nowych autorów: liczne debiuty poetyckie, prozatorskie i krytyczno-literackie. Wród zada towarzyszcych wydawaniu pisma s m.in.:
 • Promocja Poznania i Wielkopolski
 • Wspieranie aktywnoci twórczej poznaskich twórców, naukowców i artystów;
 • Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego (czsto poruszanym zagadnieniem jest m.in. dziedzictwo muzyczne, architektura, literatura);
 • Ukazywanie sylwetek twórców zwizanych z Poznaniem i Wielkopolsk;
 • Inicjowanie dyskusji na temat spoecznych problemów wspóczesnoci;
 • Wzrost zainteresowania czytelników najnowsz literatur i sztuk – polsk, europejsk i wiatow;
 • Promocja czytelnictwa (dzia recenzji pomaga w poruszaniu si w ofercie polskich wydawców oraz innych publikacji ksigarskich);
 • Edukacja czytelników wspierajca wiadome uczestnictwo w kulturze (su temu omówienia wydarze kulturalnych, wystaw, spektakli teatralnych, pyt i koncertów);
 • Inspiracja twórców (dziki numerom tematycznym i stawianiu konkretnych problemów nurtujcych wspóczesno inspirujemy autorów, naukowców i krytyków do twórczego ich podejmowania).
„Czas Kultury” ma zasig ogólnopolski. Gównymi prenumeratorami s biblioteki publiczne i pedagogiczne. Wród indywidualnych prenumeratorów dominuj mieszkacy maych miejscowoci.

Za porednictwem Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu pismo dociera do orodków akademickich i polonijnych w Niemczech, Francji, USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Izraelu, Rosji, Sowacji, Serbii, na Litwie, Biaorusi i Ukrainie. Czytelnikami „Czasu Kultury” jest modzie szkó rednich, studenci, nauczyciele, wykadowcy akademiccy, a take osoby wywodzce si z rónych rodowisk twórczych i artystycznych, osoby zajmujce si badaniem róde kultur tradycyjnych, zainteresowane przenikaniem si kultur w wspóczesnym wiecie.ZORGANIZOWANE IMPREZY CYKLICZNE:


GOCIE CZASU KULTURY

Cykl imprez adresowanych do szerokiej publicznoci poczonych ide dopenienia tematów poruszanych w poszczególnych numerach „Czasu Kultury”. Ponadto celem prowadzonych dziaa jest m.in.:
 • prezentacja najciekawszych dokona artystów poszukujcych oryginalnego wyrazu artystycznego;
 • stworzenie forum dla przedstawienia dziaa rónorodnych rodowisk twórczych;
 • rozszerzenie pola medialnego dla penej prezentacji omawianych zjawisk;
 • wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta Poznania;
 • wywoanie dyskusji nad wanymi problemami spoecznymi;
 • promocja „Czasu Kultury”.
W ramach programu „Gocie Czasu Kultury” zorganizowano KONCERTY, na których zaprezentowano:
 • muzyk polskiego redniowiecza (Ars Nova, koncert „Bogurodzica”);
 • muzyk inspirowan tradycj etniczn i wiejsk (Kwartet Jorgi i Muzykanci);
 • twórczo kabaretow i plastyczn osób niepenosprawnych (Absurdalny Kabaret);
 • wspóczesn literatur polsk („Opowieci wigilijne” – Henryk Talar przedstawi w Teatrze Polskim w Poznaniu opowiadania Olgi Tokarczuk i Andrzeja Stasiuka).

SPOTKANIA Z CZYTELNIKAMI

 • „Czas folku, czas folkloru, czas nowej tradycji” (Pozna 2001) – sesja naukowa powicona wspóczesnym przemianom i nowemu odczytywaniu tradycji muzyki ludowej.
 • „Mczyzna znika z horyzontu?” – Poznaska Ksigarnia Naukowa Kapitaka (Pozna 22.11.2002)
 • „Idea miasta – miasto idei” – aula poznaskiej ASP, Politechnika Poznaska (Pozna 28–29.11.2002)
 • „Pozna, miasto warte poznania?” – Poznaska Ksigarnia Naukowa Kapitaka, PTPN (Pozna 20.02.2003)
 • „Uwodzenie jako forma zainfekowania” – CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa (Pozna 20.05.2003)
 • „Autoagresja jest kobeca, agresja mska?” – Ksigarnia Bookarest, Galeria Stary Browar (Pozna 11.05.2004)
 • „Muzyka rytuau” – Ksigarnia Bookarest, Galeria Stary Browar (Pozna 28.06.2004)
 • „Mio na Zachodzie. Historia antropologiczna” – Centrum Kultury ZAMEK (Pozna 4.10.2004)
 • „Krytycznie o krytyce literackiej” – Piwnica 21 (Pozna 8.04.2005)
 • „Krytycznie o krytyce teatralnej” – Ksigarnia Bookarest, Galeria Stary Browar (Pozna 22.11.2005)
 • „Przygody kultury w globalnym wiecie” – Ksigarnia Bookarest, Galeria Stary Browar (Pozna 1.12.2005)
 • „Islam patrzy na nas” – Ksigarnia Bookarest, Galeria Stary Browar (Pozna 2.03.2006)
 • „Wielka pika” – Ksigarnia Bookarest, Galeria Stary Browar (Pozna 7.06.2006)
 • „Wolniej!”– ogrody klasztoru OO. Karmelitów Bosych w Poznaniu (Pozna 16.09.2006)
 • „Maestwa i inne formy ycia” – Ksigarnia Bookarest, Galeria Stary Browar (Pozna 7.12.2006)
 • „Czy artysta potrzebny jest spoeczestwu?” – Ksigarnia Bookarest (Pozna 23.02.2007)
 • 3x „Alternatywy CZ” – koncert zespoów: Skrytý pvab byrokracie, SdCh i Do Shaska! (Jazz Klub Rura, Wrocaw 11.04.2007 / z formacjami KOT i 3moonboys, Cafe Misna, Pozna 12.04.2007 / Plan. B, Warszawa 13.04.2007)
 • „Czeski Numer” – Ksigarnia Bookarest (Pozna 12.04.2007)
 • „Czeski Film” – „Nikt nic nie wie” (1947) re. Josef Mach, Centrum Kultury Zamek (Pozna 15.04.2007)
 • „Czeski Wymiar” – Plan B (Warszawa 13.04.2007)
 • „Hello Kitty i inne przykady tego, co urocze” – Zachta Narodowa Galeria Sztuki (Warszawa 15.10.2007).
 • „Nowoplemiona polskie” – Zachta Narodowa Galeria Sztuki (Warszawa 3.12.2007), Ksigarnia Bookarest (Pozna 5.12.2007)
 • „ZO/Opozycje: dyskusja o ogrodach zoologicznych, zwierzcych okazach, kolekcjach, menaeriach” – Kluboksigarnia Gona Samotno (Pozna 17.01.2008)
 • „ZO/Opozycje, dyskusja o kulturowych reprezentacjach zwierzt i zwierzcoci, relacjach ludzi i zwierzt, oczekiwaniach, fascynacjach i tabu” – Zachta Narodowa Galeria Sztuki (Warszawa 21.01.2008)
 • „Antropologia wspóczesnoci: Wiele wiatów jedno miejsce” – Ksigarnia BOOKAREST
 • (Pozna 23.01.2008)
 • „Czas Kultury. Obecno kobiet w przestrzeni miasta” – Bunkier Sztuki (Kraków 31.03.2008)
 • „Sztuka (na) ulicy” – Zachta Narodowa Galeria Sztuki (Warszawa 14.04.2008)
 • „Portret wielokrotny dziea Aliny Szapocznikow” – Kluboksigarnia Gona Samotno (Pozna 6.05.2008)
 • „Zbrodnia i literatura” – Ksigarnia Literacka KAPITAKA (Wrocaw 24.06.2008); ksigarnia BOOKAREST (Pozna 30.06.2008)
 • „Rozmowa bya moliwa. Wywiady z pisarzami” – Mieszkanie Gepperta (Wrocaw 13.11.2008); Kluboksigarnia Gona Samotno (Pozna 27.11.2008)
 • „Czas imigrantów” – Zachta Narodowa Galeria Sztuki (Warszawa 13.10.2008); ksigarnia BOOKAREST (Pozna 27.10.2008)
 • „Rol-inno ródem poywienia i metafor, dekoracj i obsesj” – ksigarnia BOOKAREST (Pozna 1.12.2008); Ksigarnia Literacka KAPITAKA (Wrocaw 3.12.2008)
 • „Sytuacja literatury szwajcarskiej" - Zachta Narodowa Galeria Sztuki (Warszawa 19.01.2009)
 • „KUSOWNICY CZY EGZEGECI? czyli Czego szukaj pisarze, filozofowie i literaturoznawcy na obszarach TEOLOGII?" - ksigarnia BOOKAREST (Pozna 17.04.2009)

WYSTAWY
 1. Anna Tyczyska / Galeria Czasu Kultury (ESKULAP) 1995 / kurator: Izabela Pikosz.
 2. Jacek Gulczyski / fotografia / Galeria Czasu Kultury (ESKULAP) 1995 / kurator: Izabela Pikosz.
 3. Yves Bélorgey – rysunki, listopad 2003, wystawa w ODK Pod Lipami w Poznaniu i spotkanie z artyst w auli ASP, Pozna (14.11.2003). / kurator: Agata Jakubowska. We wrzeniu 2003 roku Yves Bélorgey by gociem redakcji „Czasu Kultury”. Impresj pobytu artysty w Poznaniu jest jego nowa praca – rysunek „Osiedle Rusa, Rataje, Pozna; projekt: Marian Urbaski, rozpoczcie budowy: 1977”. Obraz ten jest wystawiany w Musée d’Art Moderne et Contemporain w Genewie w ekspozycji staej. (W dniu otwarcia wystawy w poznaskim wydaniu „Gazety Wyborczej” ukazaa na okolicznociowym plakacie reprodukcja rysunku Yvesa Bélorgey’a przedstawiajcego fragment jednego z poznaskich bloków na osiedlu Rusa).
 4. „Czas kultury” / Mirosaw Baka, Rafa Bujnowski, Hubert Czerepok, Magorzata Markiewicz, Paulina Oowska, Joanna Rajkowska, Jadwiga Sawicka, Waldemar wierzy, grupa Azorro, grupa Twoywo / Galeria Miejska ARSENA w Poznaniu / 21–10 kwietnia 2005 / kuratorzy: Agata Jakubowska i Marek Wasilewski.
 5. „Czas kultury 2” / Galeria Program w Warszawie / 7 grudnia 2005

FESTIWALE
 • „Ostry nawrót dekadencji” – midzynarodowy festiwal literacki muzyki oraz sztuk plastycznych „Czasu Kultury” (1997) (zaprezentowano twórczo artystów z Polski, Niemiec, Serbii, Macedonii, Ukrainy, Biaorusi, Litwy i Rosji).
 • „Czas Yassu” – festiwal muzyki (2001)
 • „Czas Folku” – midzynarodowy festiwal muzyki tradycyjnej (2001)
 • „Czas Kold” – koldy i pastoraki z tradycji polskiej (Muzykanci), ukraiskiej (Drewo) i innych narodów wiata (2001/2002)
 • „Wiosna z Czasem Kultury” – wystawa (Galeria Arsena w Poznaniu), spotkania „Czwartek literacki Czas Kultury po 20. latach”, „Krytycznie o krytyce literackiej”, „Dem poetycki”(w 20 roku edycji „Czasu Kultury” / marzec–kwiecie 2005
 • „Jesie z Czasem Kultury” – wystawa (Galeria Program w Warszawie), spotkania („Krytycznie o krytyce teatralnej”, „Kultura a globalizacja”), emisja filmu Joanny Janiak o „Czasie Kultury”w kanale TVP Kultura z okazji 20-lecia pisma / listopad–grudzie 2005

„DOM TACA. POZNA”


Spotkania z tradycyjn muzyk i kultur taneczn rónych regionów Polski, Europy i wiata.
Poznaski Dom Taca dziaa od wiosny 2001 roku,
w roku zaoycielskim w ramach cyklicznych spotka zorganizowano 17 koncertów i warsztatów tanecznych;
w roku 2002 odbyy si 24 koncerty oraz sesja naukowa powiecona tradycji pieni lirników oraz koncerty prezentujce „wiat liry korbowej”; w roku 2003 zorganizowano 24 koncerty i spotkania.
Ponadto pod auspicjami Poznaski ego Domu Taca odbyy si m.in. koncerty i spotkania:
 • „Czas dobrej nowiny” („6 Uroczyste Namnaanie Mikoajów” Teatr Strefa Ciszy,
 • „Gore gwiazda. Koldy domowe”, Muzykanci, aukcja teatraliów na rzecz Szkoy emkowskiej w Nowicy, 2002)
 • „Czas kold, czas ycze” (Kapela Brodów, 2003)
 • „Beskidzkie pastoraki” (Kapela Górali Beskidu lskiego „Waasi”, 2003)


Misja i cele zawarte w statucie stowarzyszenia

Misja Stowarzyszenia:
 • wydawanie pisma spoeczno-kulturalnego „Czas Kultury” (rok zaoenia 1985);
 • wzbogacenie oferty kulturalnej miasta Poznania;
 • prezentacja najciekawszych dokona twórców poszukujcych oryginalnego wyrazu artystycznego;
 • stworzenie forum dla przedstawienia dziaa rónorodnych rodowisk twórczych;
 • rozszerzenie pola medialnego dla penej prezentacji i charakterystyki omawianych zjawisk;
 • wywoanie dyskusji nad wanymi problemami spoecznymi;
 • promocja pisma, które winno trafia do szerszego krgu odbiorców.
Cele Stowarzyszenia:
 • Dziaalno kulturalna, naukowa, owiatowa ze szczególnym uwzgldnieniem polskiej kultury i sztuk.
 • Popularyzowanie, promocja i ochrona dokona nauki, kultury i sztuki oraz sportu, rekreacji i ochrony zdrowia z Polski oraz z zagranicy.
 • Wspieranie osób ze rodowisk naukowych, artystycznych, sportowych i medycznych, przede wszystkim wywodzcych si z Wielkopolski lub zwizanych z tym regionem.
 • wiadczenia materialnej i niematerialnej pomocy w rozwoju polskiej nauki, kultury i sztuki oraz sportu, rekreacji i zdrowia, przede wszystkim w wymiarze pomocy indywidualnej lub wspomagania okrelonych wydarze naukowych, kulturalnych, artystycznych, sportowych i rekreacyjnych.
 • Propagowanie tradycji, postaw patriotycznych, pikna ojczystego krajobrazu, materialnego i duchowego dziedzictwa narodowego.
 • wiadczenie pomocy w zakresie organizacji i zarzdzania w dziedzinach kultury i sztuki oraz sportu, rekreacji i ochrony zdrowia.


Statut Stowarzyszenia

ROZDZIA I
Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazw Stowarzyszenie czasu Kultury i posiada osobowo prawn. W dalszej czci statutu zwane bdzie Stowarzyszeniem.

§ 2
1.    Siedzib Stowarzyszenia jest miasto Pozna
2.    Terenem dziaalnoci Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej

§ 3
1.    Stowarzyszenie moe by czonkiem organizacji krajowych i zagranicznych, których dziaalno zmierza do osignicia podobnych celów i zada.
2.    O przystpieniu do organizacji krajowych lub zagranicznych decyduje Zarzd

§ 4
Stowarzyszenie moe prowadzi dziaalno gospodarcz w zakresie okrelonym niniejszym statutem

ROZDZIA II
Cele i zasady dziaania Stowarzyszenia

§ 5
Celami Stowarzyszenia s:
1.    Dziaalno kulturalna, naukowa, owiatowa ze szczególnym uwzgldnieniem polskiej kultury i sztuk.
2.    Popularyzowanie, promocja i ochrona dokona nauki, kultury i sztuki oraz sportu, rekreacji i ochrony zdrowia z Polski oraz z zagranicy.
3.    Wspieranie osób ze rodowisk naukowych, artystycznych, sportowych i medycznych, przede wszystkim wywodzcych si z Wielkopolski lub zwizanych z tym regionem.
4.    wiadczenia materialnej i niematerialnej pomocy w rozwoju polskiej nauki, kultury i sztuki oraz sportu, rekreacji i zdrowia, przede wszystkim w wymiarze pomocy indywidualnej lub wspomagania okrelonych wydarze naukowych, kulturalnych, artystycznych, sportowych
i rekreacyjnych.
5.    Propagowanie tradycji, postaw patriotycznych, pikna ojczystego krajobrazu, materialnego i duchowego dziedzictwa narodowego.
6.    wiadczenie pomocy w zakresie organizacji i zarzdzania w dziedzinach kultury i sztuki oraz sportu, rekreacji i ochrony zdrowia.

§ 6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele midzy innymi poprzez:
1.    Wspówydawanie pisma spoeczno-kulturalnego „Czas Kultury”.
2.    Usugi edytorskie i medialne oraz wydawanie ksiek i czasopism.
3.    Organizowanie konkursów prozatorsko-poetyckich.
4.    Organizowanie i finansowanie imprez publicznych, seminariów i szkole.
5.    Wspomaganie finansowe twórców w celu umoliwienia im dalszego rozwoju artystycznego,
6.    Przyznawanie stypendiów.
7.    Przyznawanie nagród za osignicia naukowe, kulturalne i artystyczne oraz w dziedzinach sportu, rekreacji i ochrony zdrowia.
8.    Propagowanie za granic osigni polskiej nauki, Kultury i sztuki oraz w dziedzinach sportu, rekreacji i ochrony zdrowia.
9.    Prowadzenie dziaalnoci szkoleniowej, edukacyjnej, krajoznawczo-turystycznej i sportowej.

§ 7
Dla osignicia swoich celów Stowarzyszenie moe wspiera dziaalno innych osób prawnych
i fizycznych.

ROZDZIA III
Czonkowie Stowarzyszenia

§ 8
Czonkowie Stowarzyszenia dziel si na:
a.    zaoycieli
b.    zwyczajnych
c.    wspierajcych
d.    honorowych

§ 9
1.    Czonkami zwyczajnymi SA osoby przyjte w poczet czonków zwyczajnych.
2.    Ubiegajcy si o czonkostwo zwyczajne zostaje czonkiem Stowarzyszenia z chwil przyjcia.
3.    Czonkiem zwyczajnym moe by take cudzoziemiec nie majcy miejsca zamieszkania w Polsce.
4.    Czonkowie zaoyciele maj równe prawa jak czonkowie zwyczajni.

§ 10
Czonkowie zwyczajni maj prawo do:
1.    Uczestnictwa w walnym Zgromadzeniach.
2.    Czynnego i biernego prawa wyborczego do wadz Stowarzyszenia.
3.    Brania udziau w pracach komisji i zespoów naukowych.
4.    Uczestnictwa we wszelkich imprezach, konferencjach i sympozjach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 11
1.    Czonkiem wspierajcym moe by osoba fizyczna lub prawna.
2.    Zarzd Stowarzyszenia decyduje o przyjciu czonka wspierajcego.
3.    Czonkiem wspierajcym zostaje osoba fizyczna lub prawna z chwil podjcia stosownej uchway przez Zarzd Stowarzyszenia i dokonania wpisu do rejestru czonków.

§ 12
1.    Czonkowie zobowizani s do przestrzegania statutu, uchwa i regulaminów uchwalanych przez wadze Stowarzyszenia oraz wniesienia wpisowego i regularnego opacania skadek czonkowskich.
2.    Wysoko wpisowego oraz wysoko skadek paconych przez czonków stowarzyszenia okrela Zarzd Stowarzyszenia.
 
§ 13
Czonkowie wspierajcy i honorowi mog:
1.    Uczestniczy w walnym Zgromadzeniu bez prawa gosu.
2.    Bra udzia w pracach komisji i zespoów tematycznych.
3.    Uczestniczy we wszelkich imprezach, konferencjach i sympozjach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§ 14
1.    Czonkostwo honorowe nadaje i odbiera Walne Zgromadzenie na wniosek Zarzdu.
2.    Czonek honorowy nie paci skadek czonkowskich.

§ 15
1.    Czonkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadkach:
a.    skrelenia na skutek mierci lub dobrowolnej rezygnacji z czonkostwa, a w przypadku osób prawnych wskutek rozwizania, rezygnacji, likwidacji;
b.    pozbawienia czonka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sdu powszechnego;
c.    wykluczenie na skutek uchway Zarzdu w przypadku racego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowie, uchwa i regulaminów; powysze fakty potwierdza Zarzd uchwa.
2. Czonek Stowarzyszenia, wykluczony uchwa Zarzdu, moe odwoa si od podjtej decyzji Zarzdu do walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni.

ROZDZIA IV
Organy Stowarzyszenia

§ 16
Organami Stowarzyszenia s: Walne Zgromadzenie, Zarzd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna.

§ 17
1.    Najwaniejszym organem stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie
2.    Walne Zgromadzenie zbiera si co najmniej raz w roku kalendarzowym zwoywane przez Zarzd. Zarzd zawiadamia czonków o terminie, miejscu i porzdku obrad listem na co najmniej 14 dni przed dat zgromadzenia.

§ 18
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwouje Zarzd na wniosek Komisji Rewizyjnej, 1/3 liczby czonków zwyczajnych lub z wasnej inicjatywy. Porzdek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje sprawy zgoszone we wniosku.

§ 19
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale:
a.    wybór czonków Zarzdu i Komisji Rewizyjnej, jak równie odwoywanie ww. wadz Stowarzyszenia, a take uzupenienie skadu powyszych organów;
b.    zatwierdzanie gównych kierunków dziaania Stowarzyszenia okrelanych przez Zarzd;
c.    rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozda organów Stowarzyszenia oraz udzielanie absolutorium Zarzdowi;
d.    zmiany statutu;
e.    sprawy nie zastrzeone do kompetencji innych organów;
f.    uchwalenie regulaminu dziaania zarzdu i Komisji Rewizyjnej;
g.    podejmowanie uchwa nie zastrzeonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.
 
§ 20
1.    Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wanych uchwa bez wzgldu na liczb obecnych na zebraniu czonków
2.    Uchway walnego Zgromadzenia zapadaj zwyk wikszoci gosów.
3.    Uchway o zmianie statutu lub likwidacji Stowarzyszenia zapadaj wikszoci ¾ gosów obecnych na zebraniu czonków.
4.    Walne Zgromadzenie otwiera jeden z czonków Zarzdu. Obradami kieruje Przewodniczcy wybrany przez Walne Zgromadzenie sporód czonków Stowarzyszenia.

§ 21
1.    Zarzd Stowarzyszenia skada si z Prezesa Stowarzyszenia i dwóch wiceprezesów Zarzdu.
2.    Zarzd Stowarzyszenia wybiera si na czas nieokrelony.
3.    Na pierwszym posiedzeniu Zarzd wybiera ze swego skadu Prezesa Stowarzyszenia.
4.    Mandat Prezesa i wiceprezesów Zarzdu ustaje z chwil:
a.    mierci;
b.    przyjcia przez Walne Zgromadzenie zgoszenia rezygnacji;
c.    odwoania przez Walne Zgromadzenie.
5.    W wypadku wyganicia mandatu czonka Zarzdu, do czasu przeprowadzenia wyboru uzupeniajcego przez najblisze Walne Zgromadzenie, Zarzd moe powierzy tymczasowo funkcj czonka Zarzdu osobie przez siebie powoanej.

§ 22
Do kompetencji Zarzdu Stowarzyszenia naley:
1.    Kierowanie dziaalnoci Stowarzyszenia oraz reprezentowanie Stowarzyszenia na zewntrz.
2.    Wykonywanie uchwa Walnego Zgromadzenia
3.    Zarzdzanie majtkiem Stowarzyszenia.
4.    Wykonywanie zada przewidzianych w statucie.
Zarzd moe prowadzi swoj dziaalno przy pomocy biura.

§ 23
Do wykonywania czynnoci prawnych w imieniu Stowarzyszenia upowaniony jest kady z czonków Zarzdu.

§ 24
Posiedzenia Zarzdu odbywaj si w miar potrzeby nie rzadziej ni raz na trzy miesice.

§ 25
Uchway Zarzdu zapadaj zwyk wikszoci gosów przy obecnoci co najmniej poowy czonków. W razie równoci gosów decyduje gos Prezesa Stowarzyszenia.
 
§ 26
Prezes Stowarzyszenia zawiera i rozwizuje umow o prac z pracownikami, ustala zakres ich obowizków oraz wynagrodzenie za prac na zasadach okrelonych przez Zarzd. W rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy Prezes Stowarzyszenia peni funkcj Kierownika Zakadu.

§ 27
1.    Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Skada si z trzech czonków powoywanych przez walne Zgromadzenie na okres trzech lat.
2.    Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego skadu Przewodniczcego.
3.    Mandat czonków Komisji Rewizyjnej ustaje z chwil:
a.    mierci;
b.    przyjcia przez Walne Zgromadzenie zgoszenia rezygnacji;
c.    odwoania przez Walne Zgromadzenie.
4.    Na miejsce czonka Komisji rewizyjnej, którego mandat usta – do czasu najbliszego Walnego Zgromadzenia – wchodzi osoba, która w wyborach do Komisji Rewizyjnej uzyskaa kolejno najwiksz liczb gosów.

§ 28
Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest:
a.    kontrola dziaalnoci Stowarzyszenia w szczególnoci dziaania finansowo-gospodarczej pod wzgldem legalnoci i rzetelnoci;
b.    wystpowanie do walnego Zgromadzenia i Zarzdu z wnioskami wynikajcymi z ustale kontrolnych;
c.    skadanie sprawozda Walnemu Zgromadzeniu.

ROZDZIA V
Majtek i dochody Stowarzyszenia

§ 29
Dochody Stowarzyszenia pochodz z:
a.    skadki i wpisowe wnoszone przez czonków zwyczajnych i wspierajcych;
b.    darowizn, spadków, zapisów;
c.    subwencji osób prawnych;
d.    dotacji instytucji pastwowych, publicznych i prywatnych;
e.    dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
f.    dochodów z majtku ruchomego i nieruchomego;
g.    dochodów z dziaalnoci gospodarczej Stowarzyszenia.

§ 30
1.    Dochody z datacji, darowizn, spadków i zapisów mog by uywane na realizacje wszystkich celów Stowarzyszenia jeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2.    W przypadku powoania Stowarzyszenia do dziedziczenia Zarzd skada owiadczenie o przyjciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 
§ 31
1.    Stowarzyszenie moe prowadzi dziaalno gospodarcz w kraju i za granic polegajc midzy innymi na:’
a.    dziaalnoci promocyjnej i wydawniczej;
b.    dziaalnoci szkoleniowej i owiatowej oraz organizacyjnej i zarzdzania;
c.    dziaalnoci kulturalnej, naukowej, sportowej, rekreacyjnej oraz w dziedzinie ochrony zdrowia.
2.    Dochody z dziaalnoci gospodarczej przeznaczone bd w caoci na cele statutowe.

§ 32
Stowarzyszenie prowadzi gospodark finansow i ewidencje ksigow wedug zasad przewidzianych waciwymi przepisami.

ROZDZIA VI
Postanowienia kocowe

§ 33
Decyzj o rozwizaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie okrelajc w uchwale cel, na który zostanie przeznaczony majtek stowarzyszenia oraz powoa komisj likwidacyjn.

§ 34
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem maj zastosowanie przepisy Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 roku z póniejszymi zmianami oraz przepisy wydane w wykonaniu teje ustawy.