Polityka wykorzystywania plikw Cookies:
Informujemy, i strona wykorzystuje pliki cookies w celach tworzenia statystyk i informacyjnych. Cookies nie s szkodliwe dla komputera ani dla uytkownika i jego danych. Zawarto plikw cookies nie pozwala na identyfikacj uytkownika. Za pomoc plikw cookies nie s przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Korzystanie z cookies jest moliwe poprzez ich akceptacj przez przegldark i nie usuwanie ich z dysku. Mona zablokowa pliki cookies poprzez zmian ustawie domylnych swojej przegldarki, pozostawienie ustawie domylnych, powoduje, wyraenie zgody uytkownika do stosowania plikw cookies.

Redakcja


Czas Kultury, ISSN 0867-2148

Redaguje zespó:
Monika Bakke, Waldemar Kuligowski (redaktor naczelny), Jerzy Borowczyk, Krzysztof Hoffmann, Lucyna Marzec. Andrzej Marzec, Magdalena Radomska, Marek Wasilewski.

Rada naukowa:

  • dr Marek Bartelik (afiliacja: The Cooper Union for the Advancement of Science and Art)
  • prof. dr hab. Marek Krajewski (afiliacja: Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • prof. nadzw. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz (afiliacja: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz (afiliacja: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk)
  • prof. UAM dr hab. Agata Jakubowska (afiliacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Wspópracuj:
Agata Araszkiewicz, Rafa Grupiski, Emilia Kledzik, Micha Larek, Edward Pasewicz, Dariusz Sonicki, Justyna Zimna.

Korekta:
Monika Stanek, Eliza Szybowicz, Hanna Kossak-Nowocie

Projekty okadek i opracowanie typograficzne:
Irek Popek

e.CzasKultury.pl:
Justyna Knie, Iwona Ostrowska, Agata Rosochacka

Wydawca:
Ryszard Czapara


Recenzentami czasopisma „Czas Kultury” s osoby spoza orodka, w którym afiliowany jest redaktor naczelny.

Redakcja „Czasu Kultury” owiadcza, e w 2011 roku wdroya procedur zabezpieczajc oryginalno publikacji naukowych.
Aby przeciwdziaa przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship”, redakcja czasopisma „Czas Kultury” wprowadzia odpowiednie procedury:

a) Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkadu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, zaoe, metod, protokou itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym gówn odpowiedzialno ponosi autor zgaszajcy manuskrypt.
b) Redakcja wyjania, e „ghostwriting”, „guest authorship” s przejawem nierzetelnoci naukowej, a wszelkie wykryte przypadki bd demaskowane, wcznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniajce autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
c) Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelnoci naukowej, zwaszcza amania i naruszania zasad etyki obowizujcych w nauce.

Informacja o praktykach recenzenckich:

Przyjte przez czasopismo „Czas Kultury” w 2011 roku praktyki recenzenckie s zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego:

a) Do oceny kadej publikacji powouje si co najmniej dwóch niezalenych recenzentów spoza jednostki.
b) W przypadku tekstów powstaych w jzyku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej ni narodowo autora pracy.
c) Przy procedurach recenzenckich uwzgldnia si model tzw. „double-blind review proces”: autor(zy) i recenzenci nie znaj swoich tosamoci.
d) Recenzent musi podpisa deklaracj o nie wystpowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje si zachodzce midzy recenzentem a autorem:
– bezporednie relacje osobiste (pokrewiestwo, zwizki prawne, konflikt),
– relacje podlegoci zawodowej,
– bezporednia wspópraca naukowa w cigu ostatnich dwóch lat poprzedzajcych przygotowanie recenzji.

Recenzja ma form pisemn i koczy si jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykuu do publikacji lub jego odrzucenia.

Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji s podane do publicznej wiadomoci na stronie internetowej czasopisma.

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie s ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomoci list recenzentów wspópracujcych:
2012: Jerzy Fieko, Piotr Piotrowski, Ryszard K. Przybylski,
2013: Jerzy Biniewicz, Marian Golka, Jacek Kurczewski, Jacek Nowakowski, Galina Sklarjenko, Pawe Zajas,
2014: Wojciech Dohnal, Jacek Gutorow, Emilia Kledzik, Juraj Buzalka, Roman Kubicki, Adam Lipszyc, Wiera Meniok, Maciej Michalski, Anna Nacher, Andrzej Skrendo, Pawe Taski, Ewa Wiegandt, Anna Wieczorkiewicz
2015: dr hab. Piotr Celiski, prof. dr hab. Jacek Fabiszak, prof. dr hab. Jerzy Fieko, dr hab. Arleta Galant, dr Arkadiusz Kalin, prof. dr hab. Jerzy Kochan, prof. dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. dr hab. Roman Kubicki, prof. dr hab. Adam Labuda, prof. dr hab. Piotr Marciniak, prof. dr hab. Tadeusz Paleczny, dr Jan Rybicki, dr hab. Pawe Taski
2016: prof. dr hab. Jerzy Kochan, prof. dr hab. Marek Krajewski, prof. dr hab. Roman Kubicki, dr hab. Pawe Taski.

Wersj pierwotn czasopisma „Czas Kultury” jest wersja papierowa. Wydania „Czasu Kultury” dostpne s w formie internetowej w Archiwum oraz w bazie Central and Eastern European Online Library.