Polityka wykorzystywania plikw Cookies:
Informujemy, i strona wykorzystuje pliki cookies w celach tworzenia statystyk i informacyjnych. Cookies nie s szkodliwe dla komputera ani dla uytkownika i jego danych. Zawarto plikw cookies nie pozwala na identyfikacj uytkownika. Za pomoc plikw cookies nie s przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Korzystanie z cookies jest moliwe poprzez ich akceptacj przez przegldark i nie usuwanie ich z dysku. Mona zablokowa pliki cookies poprzez zmian ustawie domylnych swojej przegldarki, pozostawienie ustawie domylnych, powoduje, wyraenie zgody uytkownika do stosowania plikw cookies.

Informacje


W 2015 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego przyznao „Czasowi Kultury” 12 punktów.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian w nadesanych tekstach (take tytuów).

Za prawa cytowania fragmentów innych publikacji (tekstów, tabel, rycin oraz ilustracji) odpowiedzialni s autorzy artykuu.

1. Materiay nadsyane powinny by zredagowane zgodnie ze standardami przyjtym w „Czasie Kultury” i przesane tylko poczt elektroniczn na adres redakcja@czaskultury.pl

2. Do artykuu naley doczy
streszczenie w jzyku polskim (do 700 znaków)
sowa kluczowe
biogram: rok urodzenia, stopie naukowy, miejsce pracy, obszar zainteresowa naukowych, wybrane publikacje.

3. Teksty naley zapisa czcionk Times New Roman w formacie rtf lub doc.

4. Wielko czcionki: 12 punktów, interlinia 1,5 wiersza.

5. Cytowane w tekcie i przypisach fragmenty tekstów zapisujemy czcionk prost, ujmujc tekst w cudzysów. Cudzysowy powinny by polskie (dolny i górny). Tekst cytowany w cytacie powinien by ujty w cudzysów wewntrzny typu francuskiego («...»).

6. W tekcie i przypisach tytuy ksiek, artykuów, utworów, filmów oraz dzie sztuki zapisujemy kursyw.

7. Tytuy gazet i czasopism zapisujemy czcionk prost w cudzysowie.

8. Zwroty w jzyku obcym – aciskie, angielskie itp. naley zapisa kursyw.

9. Przypisy:

• stosujemy przypisy dolne,
• przypisy powinny mie numeracj cig w obrbie caego artykuu,
• jeeli konieczne jest sporzdzenie przypisu do tytuu tekstu, to przypisu tego nie numerujemy, lecz opatrujemy gwiazdk,
• w wypadku hipercza naley poda imi i nazwisko autora (albo nick), tytu artykuu, nazw portalu, dat publikacji (jeli jest podana na stronie), dopiero potem link i dat dostpu zapisan w nawiasach mikkich w formacie np. (25.02.2015) (bez „data dostpu” itp.), np.
C. Winterer, Visualizing Benjamin Franklin´s Correspondence Network, Maping The Republic of Letters, 10.03.2009, http://republicofletters.stanford.edu/casestudies/franklin.html (19.02.2015).
• w przypadku Wikipedii, podajemy w nastpujcej formie: Haso „...”, Wikipedia, http//:.... (25.02.2015)
• zapis cytowanej pozycji bibliograficznej powinien zawiera:
– inicja imienia i nazwisko autora, tytu dziea (kursyw), miejsce i rok wydania, numer strony której dotyczy przypis, np.:
1 A.C. Danto, wiat sztuki. Pisma z filozofii sztuki, przek. L. Sosnowski, Kraków 2006, s. 45.
– w wypadku pracy zbiorowej: inicja imienia i nazwisko redaktora, tytu dziea, miejsce i rok wydania:
1 A. Gwód (red.), Ekrany pimiennoci, Warszawa 2008, s. 107.
– w wypadku pracy bdcej czci wikszej caoci:
1 G. Sztabiski, Konstruktywizm, [w:] G. Dziamski (red.) Od awangardy do postmodernizmu. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, Warszawa 1996, s. 243.
– w wypadku artykuu w czasopimie:
M. Giycki, Koniec kina czy koniec kultury?, „Kwartalnik filmowy” 35/2001, s. 356–361.
– w wypadku katalogu wystawy:
J. Lewczyski, [w:] J. Lewczyski – archeologia fotografii, katalog wystawy, Galeria Pusta, Katowice 1997.
– w wypadku nawiza do dziea filmowego:
Noc na ziemi, re. i scen. J. Jarmusch, 1991.
•    tytuy prac cytowanych po raz pierwszy podawane s w przypisie w penym brzmieniu, wraz z miejscem i rokiem wydania. Przy ponownym cytowaniu pracy danego autora uywamy zapisu skróconego. Cytujc dzieo z poprzedniego przypisu, stosujemy „Ibidem” z dodaniem numeru strony cytatu, np.:
1 A.C. Danto, wiat sztuki. Pisma z filozofii sztuki, przek. L. Sosnowski, Kraków 2006, s. 45.
2 Ibidem, s. 65.